اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان مازندارن سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان لرستان سال 95-96

اعلام  نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان گلستان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان کهکیلویه و بویر احمدسال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم  استان کرمانشاه  سال95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان یزد سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان همدان  سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان کردستان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان فارس سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان زنجان سال 95-96