شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 95-96

 

شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 96-97

شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد 95-96

 

شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد 96-97

 

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 95-96

 

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 96-97

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد 95-96

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد 96-97

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) 95-96

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) 96-97