آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مهندسی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌شوند.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت نفت (اهواز)

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی

 

معماری در لغت به معنای علم بنایی و ابعاد سازی آمده است و معمار به معنای بسیار عمارت کننده آنکه عمارت کند وموجب رونق و تعالی گردد وعمارت نیز به معنی آبادی است.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران

 

معماری در لغت به معنای علم بنایی و ابعاد سازی آمده است و معمار به معنای بسیار عمارت کننده آنکه عمارت کند وموجب رونق و تعالی گردد وعمارت نیز به معنی آبادی است.

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی معماری دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی نفت دانشگاه تهران