تعداد سوالات و ضرایب آزمون تیزهوشان 95-96

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان آذربایجان شرقی 95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان بوشهر  95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان تهران   95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم شهرستان های استان تهران  95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری سال 95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان خراسان رضوی  95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان البرز  95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان ایلام  95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان سمنان   95-96