تعداد سوالات و ضرایب آزمون تیزهوشان 95-96

زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96-97

 

مواد امتحانی ، تعداد و ضریب سوالات آزمون تیزهوشان 96-95

سامانه ثبت نام آزمون تیزهوشان

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان آذربایجان غربی  95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان آذربایجان شرقی 95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان اردبیل   95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان بوشهر  95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان تهران   95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم شهرستان های استان تهران  95-96