دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم شهرستان های استان تهران  95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری سال 95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان خراسان رضوی  95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان خراسان شمالی  95-96

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان اصفهان 95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان البرز  95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان سمنان   95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم  استان زنجان 95-96

 

دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم  استان  فارس 95-96

 

 

 دریافت کارت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استان کردستان 95-96